Wettelijke kennisgeving :

Dealy is een website onder redactie van Anatole Rozan, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 266 avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison.

Dealy is een merk van SAS LAREVOLTE met een kapitaal van 5000 € dat is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (RCS): B 797 495 553 Nanterre - waarvan het BTW-nummer FR04797495553 is en het e-mailadres: hallo@dealy.nl.

Zij is onderworpen aan artikel L441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel en aan artikel L111-1 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht:

Artikel 1: TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN

De Koper wordt hieronder gedefinieerd als elke natuurlijke of rechtspersoon, vennootschap, onderneming, vereniging of individu die gebruik maakt van de website Dealy, en die deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft ondertekend en aanvaard. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle verkopen die via de website Dealy worden gesloten. Alle andere voorwaarden zijn slechts bindend voor Dealy na schriftelijke bevestiging door Dealy. De op de website Dealy vermelde gegevens met betrekking tot catalogi, foto's, prijslijsten, notities, enz. zijn louter indicatief en kunnen als dusdanig door de Verkoper zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze verkoopsvoorwaarden kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving door Dealy worden gewijzigd; de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle volgende bestellingen. Dealy kan zich genoodzaakt zien sommige bepalingen van zijn algemene verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen; wij raden de koper dan ook aan deze vóór elke validatie van de bestelling opnieuw te lezen. De Koper erkent dat hij er zich ten volle van bewust is dat zijn instemming met de inhoud van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden geen handgeschreven of elektronische handtekening van dit document vereist, voor zover de Koper de in de online-shop Dealy voorgestelde producten wenst te bestellen.

Artikel 2: BESTELLINGEN

De aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers. Wij besteden de grootste zorg aan het verstrekken van essentiële informatie en kenmerken van de producten online, met name door middel van technische beschrijvingen van onze verschillende partnerleveranciers en foto's ter illustratie van de producten.

Artikel 2-1: BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN

De essentiële kenmerken van de produkten staan vermeld op de produktfiche, die in het algemeen een foto van het produkt bevat en de bijzonderheden ervan vermeldt. Het gedetailleerde productblad is de enige contractuele bron. Onze leveranciers kunnen de technische samenstelling van de producten zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Dealy heeft het recht om op elk moment zijn technische fiches bij te werken of te verbeteren of om zijn producten en/of randproducten uit de verkoop te halen.

Artikel 2-2: BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Indien een besteld product niet beschikbaar is, kan Dealy een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs leveren. Onze aanbiedingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid bij onze leveranciers. Wij verbinden ons ertoe u binnen twaalf volle dagen per e-mail te verwittigen en een wachttijd aan te geven voor de ontvangst van dit product in geval van beschikbaarheid na het plaatsen van uw bestelling. In geval van gedeeltelijke onbeschikbaarheid van producten, kan Dealy de bestelling opsplitsen. De beschikbare producten kunnen dus worden verzonden wanneer alle andere producten beschikbaar zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een besteld product, met name door toedoen van onze leveranciers, wordt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en heeft hij de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. De koper heeft dan de keuze om uiterlijk binnen 30 dagen na betaling de terugbetaling van de betaalde bedragen per cheque aan te vragen, of te wachten op de beschikbaarheid en de levering van de producten.

Artikel 2-3: STAPPEN OM DE BESTELLING IN TE VULLEN

Bij de validatie van elke bestelling wordt u via een beveiligde verbinding naar een pagina geleid waar u wordt herinnerd aan de inhoud van uw bestelling. Uw bestelling wordt pas definitief geregistreerd nadat u de verschillende gegevens hebt ingevuld en na de definitieve validatie. Wanneer u de bestelling registreert door een betalingswijze te kiezen, wordt de verkoop als gesloten beschouwd.

Artikel 2-4: ANNULERING VAN DE BESTELLING

De op onze website Dealy geplaatste bestelling wordt automatisch geannuleerd indien de betaling niet binnen twee duidelijke dagen wordt ontvangen. Vanaf het moment dat de Koper zijn/haar bestelling heeft gevalideerd, wordt hij/zij geacht deze met kennis van zaken te hebben aanvaard en zich zonder beperkingen of voorbehoud te onderwerpen aan de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De bestelling van de Koper moet door Dealy worden bevestigd door het versturen van een e-mail. De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd na de verzending van deze bevestigingsmail en de inning van de volledige prijs. Dealy raadt de koper aan deze informatie op papier of in een elektronisch document te bewaren.

Artikel 3: PRIJZEN

De op de website van Dealy vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (€), exclusief leveringskosten en eventuele technische kosten die vóór de validatie van de bestelling zullen worden meegedeeld. De prijzen op uw bestelling na validatie en registratie zijn vast en definitief. Als de prijzen dalen na uw bestelling, kunnen wij u niet compenseren voor het verschil. Indien de prijzen stijgen, verbinden wij ons ertoe u te leveren tegen de op de dag van de bestelling vastgestelde prijs. De prijzen zijn uitgedrukt inclusief alle belastingen. De betaalde bedragen mogen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling. Het totaalbedrag van de bestelling zal worden geïnd op het ogenblik van de validatie van de bestelling of, in geval van betaling per cheque of overschrijving, bij de ontvangst ervan.

Artikel 4: LEVERING

De producten worden geleverd op het adres dat de Koper bij zijn bestelling heeft opgegeven. De Koper moet de volledigheid en de conformiteit van de door hem verstrekte informatie verifiëren. Onze leveringstermijnen van 5 tot 10 dagen worden aangegeven in werkdagen en moeten in aanmerking worden genomen zodra de bestelling is gevalideerd. Wij verzoeken u ons op de hoogte te brengen van elke vertraging in de levering van meer dan twaalf dagen, zodat wij een onderzoek kunnen instellen bij de vervoerder. De onderzoekstijd kan variëren van één tot drie weken, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij. Als het pakket tijdens de onderzoeksperiode wordt gevonden, wordt het onmiddellijk naar de plaats van levering doorgestuurd. Bij uitdrukkelijk akkoord kan Dealy niet aansprakelijk worden gesteld voor een geval van overmacht waardoor de levering wordt verhinderd. Worden beschouwd als overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen van rechtswege: LOCK-OUT, staking, gehele of gedeeltelijke werkonderbreking bij Dealy of haar leveranciers of dienstverleners, epidemie, oorlog, opvordering, brand, overstroming, onderbreking of vertraging van het vervoer, wettelijke of administratieve maatregelen die de fabricage of de invoer van de goederen verhinderen, beperken, vertragen of verbieden, etc. De Verkoper is ontheven van alle verantwoordelijkheid voor de levering. De Verkoper zal de Koper tijdig op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen en gebeurtenissen. In ieder geval kan levering binnen de termijn alleen geschieden indien de Koper, door welke oorzaak ook, zijn verplichtingen jegens de Verkoper is nagekomen.

Artikel 5: VERVOER

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Dealy vrij in de keuze van de vervoerder. Dealy draagt de transportrisico's tot aan de levering, d.w.z. tot aan de fysieke overhandiging van de goederen aan de bij de bestelling aangeduide bestemmeling of aan diens vertegenwoordiger die ze in ontvangst neemt, op voorwaarde dat de koper de goederen bij ontvangst controleert in aanwezigheid van de vervoerder en, in voorkomend geval, schriftelijk op de transportbon of vrachtbrief de voorbehouden vermeldt die hij volgens de onderstaande procedure heeft gemaakt. Bij wijze van uitzondering zijn de risico's en gevaren van het vervoer, in het bijzonder verlies, beschadiging of diefstal, ten laste van de Koper indien deze een beroepsbeoefenaar is. U moet de levering weigeren als het pakket of de goederen beschadigd zijn, ontbreken of als het pakket is geopend of omgepakt. In geval van verlies of beschadiging moet u een nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk voorbehoud maken op de vrachtbrief of de vrachtbrief van de vervoerder in zijn aanwezigheid of die van zijn werknemer (voorbehouden zoals "onder voorbehoud van controle bij het uitpakken" hebben geen waarde). Om u bij deze stappen te helpen, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via de contactpagina.

Artikel 6: VORDERINGEN, GARANTIES, RETOUREN

Voor eventuele klachten kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van onze site.

Met uitzondering van alle klachten betreffende een gebrek aan overeenstemming van de geleverde goederen of foutieve verwijzingen, die behandeld worden in artikel 19, en de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 7, moeten alle andere klachten per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Verkoper worden gericht binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. In het geval dat de Koper dit vraagt, vereist elke terugzending van goederen het voorafgaand akkoord van Dealy, dat kan worden verkregen via de contactpagina. Bij gebreke van een retourovereenkomst worden de goederen op uw kosten, risico en gevaar aan u geretourneerd, waarbij alle transport-, opslag- en behandelingskosten voor uw rekening zijn. De Koper beschikt over een termijn van vijf volle dagen na het verkrijgen van de teruggaveovereenkomst om de goederen terug te sturen naar Dealy. De goederen moeten worden teruggezonden met een kopie van de factuur.

Deze producten moeten worden teruggezonden in hun originele verpakking, met het volledige product en zijn accessoires, samen met alle documenten, garantiekaart (niet ingevuld), gebruiksaanwijzing, enz. Producten die onvolledig of beschadigd zijn en/of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, worden niet teruggenomen, geruild of vergoed.

In overeenstemming met artikel R. 212-1 van het Franse consumentenwetboek, krachtens decreet nr. 2016-884 van 29 juni 2016 betreffende het Franse consumentenwetboek (regelgevend gedeelte), ontnemen de bepalingen van deze voorwaarden de Koper niet de wettelijke garantie die de Verkoper verplicht de Koper te waarborgen tegen de gevolgen van verborgen gebreken in het verkochte goed.

De koper wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld dat Dealy niet de producent is van de producten die op zijn website worden voorgesteld, in de zin van de wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Bijgevolg kan, in geval van schade aan een persoon of zaak veroorzaakt door een gebrek in het product, alleen de aansprakelijkheid van de fabrikant door de koper worden ingeroepen, tenzij de genoemde fabrikant niet identificeerbaar is of het product door de verkoper in de Europese Gemeenschap is ingevoerd. Het feit van een klacht ontslaat de Koper niet van zijn verplichtingen om de factuur binnen de overeengekomen termijn te betalen, tenzij de klacht is ingegeven door de niet-nakoming door de Verkoper van zijn verplichtingen op grond van hoofdstuk VII van de Consumentenwet betreffende de conformiteitsverplichtingen in overeenkomsten voor de verkoop van roerende lichamelijke zaken.

Onverminderd de artikelen 7 & 19 van deze AV, worden de eventuele terugbetalings- of creditnota's opgesteld bij ontvangst van de goederen waarvan de betwisting behoorlijk werd vastgesteld en aanvaard door Dealy. De kosten voor het terugzenden van de goederen, om welke reden dan ook, zijn uitsluitend ten laste van de Koper. Collect retourzendingen worden niet geaccepteerd. Producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of zijn gepersonaliseerd, markering, tekening, borduurwerk of alle goederen die vallen onder het toepassingsgebied van artikel L. 221-28 van het Wetboek van Consumentenrecht, gecreëerd bij besluit nr. 2016-301 van 14 maart 2016, worden niet teruggenomen, geruild of terugbetaald. Geen enkele vordering kan aanleiding geven tot welke schadeloosstelling of boete dan ook.

Artikel 7: RECHT VAN DE KOPER TOT TERUGTREKKING

De voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht zijn de volgende:

De koper beschikt over een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen op de aankoop die hij bij Dealy heeft gedaan, hetzij door verzending van het standaardformulier voor herroeping in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hetzij door verzending van een ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wens tot herroeping per e-mail of telefonisch te kennen geeft, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren of andere kosten hoeft te dragen dan die waarin de artikelen L. 221-23 tot L.221-25 voorzien.

In dat geval stuurt Dealy de koper onmiddellijk per post een ontvangstbevestiging van de herroeping. 

De koper zendt de goederen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de kennisgeving van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terug of geeft ze terug aan Dealy of aan een door hem aangewezen persoon.

Overeenkomstig artikel L221-22 van het Wetboek van Consumentenrecht, rust de bewijslast van de uitoefening van het herroepingsrecht op de Klant.

Artikel 8: MARKERING, ONTWERP, PERSONALISATIE

In sommige gevallen kan de markering of het borduurwerk in verschillende kleuren worden uitgevoerd. Om technische redenen kunnen de geleverde en gefactureerde hoeveelheden met + of - 10% afwijken van de bestelde hoeveelheden. Gelieve de PANTONE® kleurreferenties te vermelden bij uw bestelling. Deze kunnen variëren naargelang van het materiaal en de gebruikte druktechniek. Het opstellen van teksten en tekeningen zal worden gefactureerd tegen het tarief dat van toepassing is op de dag van de bestelling voor elke verschillende tekst of tekening. Deze facturering geldt voor elke bestelling of herhaalde bestelling. Dit bedrag is een vast bedrag, ongeacht het aantal bestelde referenties, met dezelfde markering. Voordat de bestelde producten definitief worden gedrukt, wordt u een "drukopdracht" ter aanvaarding voorgelegd. Aanvaarding van deze "Klaar voor Druk" ontslaat ons van elke aansprakelijkheid, en geeft ons de mogelijkheid de teksten en tekeningen te controleren vóór het definitieve drukwerk. Onze leveringstermijnen worden pas bevestigd na ontvangst van het door de Koper aanvaarde "goed voor druk". Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor het eigendom van de markeringen die wij in naam van de koper reproduceren. Met of zonder indicatie, het is aan de Koper om de nuttige anterioriteiten te onderzoeken en ervoor te zorgen dat zij niet gelijk zijn aan de reeds bestaande. Bijgevolg is elke directe of indirecte schade die wij zouden lijden ten gevolge van de niet-naleving door de Koper van de rechten van anderen, ten laste van en vergoed door de Koper.

Artikel 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

In toepassing van de wet nr. 80-335 van 12 mei 1980 betreffende de gevolgen van bedingen van eigendomsvoorbehoud in verkoopovereenkomsten, blijven de aan de koper geleverde en gefactureerde goederen eigendom van Dealy tot de volledige betaling van de prijs. Bij gebreke aan betaling kan Dealy de goederen terugvorderen, waarbij de terugzending onmiddellijk plaatsvindt en de goederen worden geleverd op kosten, risico en gevaar van de koper. Gedurende het tijdvak tussen de levering en de eigendomsoverdracht blijft het risico van verlies, diefstal of vernietiging, alsmede van de schade die de Koper mocht veroorzaken, bij de Koper. De koper verbindt zich ertoe, in geval van een curatele die zijn onderneming treft, actief mee te werken aan de opstelling van een inventaris van de goederen die zich in zijn voorraden bevinden en waarvan de verkoper de eigendom opeist. Bij gebreke daarvan heeft de Verkoper het recht de inventaris op kosten van de Koper door een deurwaarder te laten opmaken. In geval van laattijdige betaling kan de Verkoper de Koper verbieden de goederen door te verkopen, te verwerken of te incorporeren. Indien de goederen intussen worden verkocht, draagt de koper de vordering aan ons over en indien betalingen op deze vorderingen worden gedaan, worden deze bij ontvangst aan ons overgedragen. Teneinde de uitstaande betalingen en met name het saldo van de rekening van de koper in de boeken van de verkoper veilig te stellen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de rechten met betrekking tot de geleverde, maar onbetaalde goederen worden overgedragen op identieke goederen uit de voorraad van de verkoper bij de koper, zonder dat de betalingen aan een specifieke verkoop of levering moeten worden toegerekend.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt gebruikt (bv. in geval van een verbod op een product, enz.). Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor de invoer of het gebruik van de producten die u overweegt te bestellen.

De foto's dienen alleen ter illustratie. Wij nodigen u uit de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken te kennen; en in geval van twijfel of indien u aanvullende informatie wenst, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

In het geval van professionele aankopen is de Verkoper niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, verlies van kansen, schade of kosten die kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name wegens incompatibiliteit van de hardware, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling, noch tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper.

Onze producten hebben prestaties die verenigbaar zijn met professioneel gebruik, zelfs als de verkoper niet van plan is aan professionals te verkopen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een beroepsactiviteit.

Artikel 11: BETALING

Elke betaling aan Dealy zal niet worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling.

Artikel 12 : BETALINGSWIJZE

De betalingen moeten zodanig worden verricht dat de Verkoper over de bedragen kan beschikken op de vervaldag die op de factuur is vermeld. De betaling gebeurt, behoudens specifieke bepalingen op de website van Dealy of toegekend aan bedrijven na onderzoek van hun dossier, op het ogenblik van de bestelling:

- Per kredietkaart (met een geldigheidsduur van ten minste één maand bij contante betaling en zes maanden in geval van gesplitste betaling). De bankgegevens worden ingevoerd via een beveiligde server die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de tijdens de banktransactie verstrekte informatie garandeert.

- Via bankoverschrijving, op de aan u meegedeelde gegevens. De kosten zijn voor rekening van de Koper. Dealy behoudt zich het recht voor om een bankcheque te vragen indien het om een belangrijk bedrag gaat. Ingeval de Verkoper een betaling per wissel aanvaardt, moet de Koper de aanvaarde en gedomicilieerde wissel binnen acht vrije dagen terugsturen. De kosten zijn ten laste van de Koper, en indien de aanvaarde wissel niet binnen de vermelde termijn wordt teruggezonden, wordt de betaling onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de Dealy website, zowel visuele als auditieve, teksten, lay-out, illustraties, foto's, documenten en andere elementen, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en octrooien. Ze zijn het exclusieve eigendom van Dealy. Elke kopie, aanpassing, vertaling, weergave of wijziging van het geheel of een deel van de site is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dealy. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de elementen van de Dealy website zonder onze schriftelijke toestemming is verboden, in overeenstemming met de wet nr. 57-298 van 11 maart 1957 betreffende de literaire en artistieke eigendom en gewijzigd door de LAW nr. 2009-669 van 12 juni 2009 - art. 21 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Behalve in de gevallen bedoeld in artikel L122-5 van genoemd wetboek en een overtreding zou vormen die strafbaar is volgens het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 14: INFORMATIE EN VRIJHEDEN

De informatie die aan de Koper wordt gevraagd, is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en kan worden meegedeeld aan de contractuele partnerleveranciers van Dealy die betrokken zijn bij de uitvoering van deze bestelling. Via onze tussenpersoon kunt u commerciële voorstellen ontvangen van andere partnerbedrijven. Indien u deze niet wenst te ontvangen, volstaat het ons te contacteren via de contactpagina, om u te verzetten tegen dergelijke communicatie, of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de informatie die u betreft en die voorkomt in de bestanden van Dealy. In toepassing van de Franse wet n°78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, geconsolideerde versie 14 mei 2009, beschikt u over een recht van verzet (artikel 26), toegang (artikelen 34 tot 38) en rechtzetting (artikel 36) van de gegevens die u betreffen. Zo kunt u eisen dat uw gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag verboden is, worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, volstaat het ons te schrijven op onze contactpagina.

Artikel 15: COMPUTERPROBLEMEN

De koper is op de hoogte van de kenmerken van het internetcomputernetwerk en met name van de mogelijkheid van onderbrekingen van de verbindingen, serverstoringen, elektrische of andere problemen (de lijst is niet uitputtend). Dealy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen en zal worden ontheven van elke verplichting jegens de Koper. Geen enkele vordering kan aanleiding geven tot welke schadeloosstelling of boete dan ook.

Artikel 16: PARTIËLE NIET-VALIDATIE

Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een decreet, een verordening of ingevolge een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

Artikel 17: KLANTENDIENST        

Voor elke vraag, informatie of klacht, staat de Klantendienst ter beschikking van de Klant voor elke vraag met betrekking tot: 

> De opvolging van uw bestelling,

> Terugtrekking of niet-conformiteit van het product na de aankoop ervan,

> Uw rekening

> Retourzendingen, omruilingen en terugbetalingen

> Technische problemen

> De kwaliteit van een professional

> Partnerschap

- per telefoon op het gratis nummer 06 44 64 68 65, van maandag tot en met vrijdag (behalve op feestdagen) van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur; - per bericht op Twitter of Messenger; - per e-mail op het volgende adres: contact@dealy.nl; - per post op het volgende adres: Dealy Klantendienst, 266 avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison.

Artikel 18: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN - MEDIATIE

Toepasselijk recht. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De registers en geautomatiseerde bestanden van Dealy zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen, behoudens tegenbewijs. Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen aan de Franse rechtbanken worden voorgelegd. Het feit dat Dealy op een bepaald ogenblik geen gebruik maakt van een van de clausules van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kan niet worden beschouwd als een opzegging om op een later tijdstip wel gebruik te maken van diezelfde clausules.

Behandeling van klachten: In geval van een geschil of klacht wordt de Klant aangeraden contact op te nemen met de Klantendienst om een minnelijke schikking te zoeken en te vinden. Voor elk contact wordt verwezen naar artikel 17 van deze voorwaarden.


Ons bedrijf houdt zich aan de ethische code van de Fevad (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand). (art. L 221-5 van de consumentenwet schrijft voor dat het bestaan van een gedragscode moet worden vermeld)

U heeft een probleem met een bestelling: http://www.fevad.com/mediation

Toevoeging van de contactgegevens van de consumentenbemiddelaar + elektronische link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting

Bemiddeling bij consumentengeschillen: Overeenkomstig de bepalingen van het consumentenwetboek betreffende de minnelijke schikking van geschillen (L. 616-1) is Dealy aangesloten bij de Service du Médiateur du e-commerce (bemiddelingsdienst voor e-commerce) van de FEVAD (Franse federatie voor e-commerce en verkoop op afstand) waarvan de contactgegevens zijn: 60 Rue La Boétie - 75008 Parijs - http://www.mediateurfevad.fr

U kunt een beroep doen op de ombudsdienst voor consumentengeschillen in verband met een bestelling die u bij Dealy op het internet hebt geplaatst. Overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de bemiddeling, moet elk consumentengeschil vooraf schriftelijk worden voorgelegd aan de klantendienst van Dealy (266 avenue Napoléon Bonaparte - 92500 Rueil-Malmaison).

Na een voorafgaande schriftelijke aanvraag van de consument aan Dealy kan de bemiddelingsdienst worden ingeschakeld voor elk consumentengeschil dat niet is opgelost.

Voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar:

http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/ 

Platform voor onlinegeschillenbeslechting: Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie vergemakkelijkt. Omgezet in artikel L.616-2 van de Franse consumentenwet.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Artikel 19: WETTELIJKE GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING

(Artikelen L. 217-3 tot en met L. 217-17 van het wetboek van consumentenrecht)

De verkoper moet goederen leveren die in overeenstemming zijn met het contract en met de criteria van artikel L. 217-5. Bij gebreke daarvan is hij aansprakelijk voor de gebreken die bestonden op het tijdstip van de levering, maar ook voor alle gebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze door de overeenkomst te zijnen laste werd gelegd of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd, of wanneer de verkeerde installatie, uitgevoerd door de consument zoals bepaald in de overeenkomst, te wijten is aan tekortkomingen of fouten in de door de verkoper verstrekte montagehandleiding. (Artikel L. 217-3 van het wetboek van consumentenrecht).

Conformiteit van de goederen :

Een goed is conform de overeenkomst, volgens artikel L217-4 van het Consumentenwetboek, als het voldoet aan de volgende criteria, indien van toepassing:

Het beantwoordt aan de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, met name wat functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of andere in de overeenkomst opgenomen kenmerken betreft; Het is geschikt voor elk door de consument voorgenomen bijzonder doel, waarvan de verkoper uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst in kennis is gesteld en dat door hem is aanvaard; Het wordt geleverd met alle toebehoren en installatie-instructies, die volgens de overeenkomst moeten worden verstrekt.

Naast de criteria voor conformiteit met het contract, is het goed conform indien het voldoet aan de volgende criteria (artikel L 217-5):

Het goed is geschikt voor het gebruik dat gewoonlijk van goederen van dezelfde soort wordt verwacht; in voorkomend geval beantwoordt het aan de beschrijving van de verkoper en bezit het de eigenschappen die vóór de sluiting van de overeenkomst door een monster of model werden getoond; in voorkomend geval wordt het geleverd met alle toebehoren, met inbegrip van de verpakking, en installatie-instructies die de consument rechtmatig mag verwachten;
Het stemt overeen met de hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken, waaronder duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument terecht mag verwachten van goederen van dezelfde soort, gelet op de aard van de goederen en de publieke verklaringen van de verkoper, producent of vertegenwoordiger, waaronder die in reclame of op etikettering; dat op het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst de publieke verklaringen waren gecorrigeerd onder omstandigheden die vergelijkbaar waren met de oorspronkelijke verklaringen, of dat de publieke verklaringen de aankoopbeslissing niet hadden kunnen beïnvloeden.

Tijdslimieten :

Een vordering tot conformiteitsgarantie verjaart na verloop van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van levering van de goederen.

Voor goederen die na 18 maart 2016 zijn gekocht, worden alle conformiteitsgebreken die zich gedurende de twee jaar na de levering voordoen, met uitzondering van tweedehandsgoederen waarvoor de termijn op 12 maanden is gesteld, geacht te hebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of het gebrek waarop aanspraak wordt gemaakt. Dit vermoeden draait de bewijslast om in het voordeel van de consument; het is aan de handelaar om te bewijzen dat het gebrek niet bestond.

De toepassing van de wettelijke garantie van conformiteit moet geschieden zonder kosten voor de Koper.

Het product moet worden teruggezonden in de originele verpakking, met het volledige product en de accessoires, eventueel vergezeld van alle documenten, garantiekaart (niet ingevuld), notities, enz.